Voorschoolse educatie

Voorschoolse educatie is bedoeld voor kinderen met risico op een taalachterstand. Bij de controle van kinderen van 18 maanden geeft het consultatiebureau (Centrum voor Jeugd en Gezin) aan of zij vinden dat uw kind hiervoor in aanmerking komt. Uw kind heeft een indicatie van het consultatiebureau nodig om gebruik te kunnen maken van voorschoolse educatie. Kinderen met die indicatie kunnen vier dagdelen in de week terecht bij een kinderdagverblijf dat voorschoolse educatie mag aanbieden. Er zijn speciale leidsters die veel aandacht besteden aan taalontwikkeling. De kinderdagverblijven die voorschoolse educatie bieden staan in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen.