Kinderopvang & onderwijs

 • Basisonderwijs

  U kunt zelf kiezen naar welke basisschool in Alphen aan den Rijn uw kind gaat. De basisschool is er voor kinderen van 4 tot 12 jaar. Een kind is leerplichtig vanaf de dag dat hij of zij 5 jaar wordt. Er zijn openbare basisscholen en basisscholen vanuit een levensovertuiging. Dit zijn protestants-christelijke, katholieke, gereformeerde, reformatorische en islamitische scholen. Ook zijn er basisscholen met verschillende onderwijsvormen zoals Montessori-, Jenaplan-, Dalton- en vrije scholen. Alle scholen organiseren open dagen. Ook kunnen kinderen vooraf komen wennen.

 • Bijles en studiebegeleiding

  Verschillende organisaties in onze gemeente bieden leerlingen extra ondersteuning aan. In veel gevallen moet u hier zelf een bijdrage voor betalen.

 • Kinderopvang

  Binnen de gemeente zijn er verschillende opvangmogelijkheden voor uw kind. Zo zijn er kinderdagverblijven die kinderen van 0 tot 4 jaar opvangen. De buitenschoolse opvang doet dat voor kinderen van 4 tot 12 jaar na schooltijd. Ook kunt u ervoor kiezen om uw kind onder te brengen bij gastouders. Een gastouder vangt maximaal 6 kinderen op in de eigen woning of vangt uw kinderen op in uw eigen huis. Kinderopvang is voor iedereen toegankelijk. Voor de opvang van uw kind kunt u kinderopvangtoeslag krijgen. Dit kan alleen als het kinderopvangcentrum of het gastouderbureau als geregistreerd is opgenomen in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen. Daar vindt u ook alle opvangadressen binnen en rondom Alphen aan den Rijn.

 • Mbo

  Het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) verzorgt beroepsopleidingen voor studenten vanuit het praktijkonderwijs, het vmbo en de mavo. In Alphen aan den Rijn biedt het ID College verschillende beroepsopleidingen. Verder biedt het Wellantcollege mbo opleidingen boomteelt aan. Ook in Gouda en Leiden zijn er mbo-scholen die beroepsopleidingen verzorgen.

 • Onderwijs voor volwassenen

  Wilt u beter leren lezen en schrijven, dan kunt u terecht in het onderwijs voor volwassenen. Dit onderwijs, ook wel volwasseneneducatie genoemd, is bedoeld voor mensen van 18 jaar en ouder. Hier kunt u uw taal en rekenen op niveau brengen. Dat helpt om eerder aan een baan te komen. De gemeente betaalt taal- en rekenonderwijs voor mensen waarbij taal of rekenen onvoldoende is en die daardoor niet kunnen meedoen. Het aanbod van gratis opleidingen is te volgen bij het ID-college. Naast taal- en rekenonderwijs is het mogelijk om via het vavo diploma's vmbo, havo of vwo te halen.

  U kunt kiezen uit drie soorten opleidingen:
  1. Opleidingen Nederlands en rekenen,
  2. Opleidingen Nederlands als 2e taal (NT2)
  3. Opleidingen vavo (voortgezet algemeen volwassenenonderwijs)

 • Speciaal onderwijs

  Er zijn diverse scholen voor speciaal onderwijs. Dit betreft zowel scholen voor leerlingen in de basisschoolleeftijd als in de leeftijd van het voortgezet onderwijs. Zo is er een school voor speciaal basisonderwijs (SBO Op Maat), een school voor slechthorende kinderen en kinderen met taalontwikkelingsstoornissen (De Weerklank SO), een school voor zeer moeilijk lerende kinderen (Prisma ZMLK SO en VSO), een school voor kinderen met complex en/of gedragsproblematiek (Horizon Parkschool SO en VSO).

  Hieronder vindt u per school een link naar de betreffende pagina met informatie en de adresgegevens van de school:

 • Voorschoolse educatie

  Voorschoolse educatie is bedoeld voor kinderen met risico op een taalachterstand. Bij de controle van kinderen van 18 maanden geeft het consultatiebureau (Centrum voor Jeugd en Gezin) aan of zij vinden dat uw kind hiervoor in aanmerking komt. Uw kind heeft een indicatie van het consultatiebureau nodig om gebruik te kunnen maken van voorschoolse educatie. Kinderen met die indicatie kunnen vier dagdelen in de week terecht bij een kinderdagverblijf dat voorschoolse educatie mag aanbieden. Er zijn speciale leidsters die veel aandacht besteden aan taalontwikkeling. De kinderdagverblijven die voorschoolse educatie bieden staan in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen.

 • Voortgezet onderwijs

  Na de basisschool gaan kinderen naar het voortgezet onderwijs. Kinderen krijgen vanuit de basisschool een schooladvies en/of de uitslag van de CITO-toets. Op basis hiervan kunt u gaan zoeken naar de meest geschikte middelbare school. Scholen bieden verschillende niveaus aan, zoals praktijkonderwijs, vmbo, havo en vwo. Sommige scholen hebben combinatiebrugklassen (bijvoorbeeld mavo/havo). Daar wordt in de loop van het eerste jaar duidelijk op welk niveau kinderen verder kunnen. Op de websites van de verschillende scholen vindt u meer informatie over de vormen van onderwijs die zij aanbieden. Ook de scholen voor voortgezet onderwijs organiseren open dagen.